Statut Fundacji

 STATUT  FUNDACJI  REPUBLIKA  MARZEŃ

Postanowienia ogólne

 § 1

Fundacja pod nazwą Republika Marzeń, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Daniela Ebertowskiego i Joanny Sawickiej, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Witolda Ogiegło w Kancelarii Notarialnej. Witold Ogiegło, ul. Dmowskiego 15/7 w Gdańsku, w dniu 11.12.2012. działa na podstawie przepisów prawa polskiego ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 Siedzibą fundacji jest miejscowość Lipusz w woj. pomorskim.

 § 3

 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 § 4

 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji oraz występować, jako członek wspierający stowarzyszeń.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Calem fundacji jest: Promocja pośród społeczności lokalnej wiedzy o kulturze narodowej i europejskiej.

 1. Edukacja kulturalna i artystyczna, służąca promocji kultury i sztuki, wspierająca środowiska twórcze oraz kształtująca światłych i wrażliwych obywateli.
 2. Działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego Gminy Lipusz, w Regionie Pomorskim, Polsce i Europie.
 3. Budowę społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym akcentem na społeczność lokalną.
 4. Upowszechnianie pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie pośród dzieci i młodzieży dobrych wzorców wychowania, edukacji, nauki i sportu.
 5. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego Gminy Lipusz, w Regionie Pomorskim, Polsce i Europie, zwłaszcza: działaczy społecznych i samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych i artystycznych przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego.
 6. Promocja gminy Lipusz, Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie.
 7. Propagowanie wymiany kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiej tradycji dziedzictwa kulturowego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i naukowych.
 2. Prowadzenie warsztatów wizualnych, fotograficznych, filmowych, teatralnych, medialnych, plastycznych oraz organizację spotkań, sympozjów, konferencji.
 3. Tworzenie i prowadzenie serwisów WWW poświęconych kulturze i sztuce.
 4. Kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, w tym i o charakterze międzynarodowym.
 5. Organizowanie seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, warsztatów, debat publicznych, wieców i zgromadzeń publicznych.
 6. Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
 7. Koordynację działań i wspomaganie innych stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów.
 8. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych w szczególności edukacji kulturalnej historycznej.
 9. Współpracę z uczelniami oraz innymi instytucjami, organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.
 10. Współpracę z organami gmin, powiatów i województwa pomorskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.
 11.  Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji sportu, nauki i pomocy społecznej.
 12. Współpracę z zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami zarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, edukacji, sportu i nauki.
 13. Współpracę z organami Unii Europejskiej.
 14. Fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych.
 15. Fundowanie nagród i stypendiów dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 16. Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich.
 18. Prowadzenie akcji informacyjnych, zgodnymi z celami statutowymi fundacji, podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy świadomości historycznej i obywatelskiej.
 19. Wydawanie publikacji, działalność promocyjną i reklamową zgodną z celami statutowymi fundacji.
 20. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
 21. Inicjowanie i wspieranie wolontariatu i akcji dobroczynnych.
 22. Opracowywanie i wdrażanie programu efektywnego współdziałania biznesu i kultury.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

Fundacja może realizować swoje cele poprzez statutową działalność odpłatną i nieodpłatną.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Źródłami finansowania Fundacji są:

1. Darowizny, dotacje, subwencje spadki i zapisy,
2. Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych,
4. Odsetki bankowe,
5. Inne wpływy.

§ 12

Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej i administracyjnej Fundacji.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 13

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku  członkom organów Fundacji, pracownikom Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie majątku  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, albo ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§ 14

Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej “Zarządem”;

2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

 § 15

Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 członków do 5 członków.

2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na czas nieoznaczony. Każdy kolejny powoływany jest przez Radę Fundacji jednomyślną ilością głosów.

3. Fundatorzy mogą wejść w skład pierwszego Zarządu.

4. Pracami  Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa Zarządu w jego imieniu występuje Wice Prezes Zarządu.

5. Prezes wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.

6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania dobrowolnego lub zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwa gospodarcze, przestępstwa  przeciwko zdrowiu i życiu lub śmierci oraz w przypadku śmierci członka zarządu lub działań na szkodę fundacji oraz niezgodnie z celami statutowymi fundacji, w przypadku nie wypełniania nałożonych na niego obowiązków oraz rażącej niegospodarności wobec fundacji zostaje odwołany przez Radę Fundacji.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

8. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

9. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Fundacji.

10. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.

11. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 16

Zadania Zarządu

1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd Fundacji w szczególności:

– reprezentuje Fundację na zewnątrz,

– kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,

– sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

– wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji,

– przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe,

– sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom,

– uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji,

– występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

– podejmowanie decyzji o połączenia z inną fundacją o podobnych celach.

§ 17

Praca Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji, przynajmniej raz na pół roku.

2. Wszyscy członkowie zarządu zostaną poinformowani przynajmniej na siedem dni przed spotkaniem ogólnie przyjętą drogą komunikacji.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności przewodniczy jeden z wice prezesów.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie. W kwestiach majątkowych oświadczenia są składane przez dwóch członków zarządu w tym Prezesa Zarządu.

Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 19

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony.
 3. Rada jednomyślną ilością głosów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada jednomyślną ilością głosów.
 5. Odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji w sytuacji, kiedy:

–          Członek Rady prowadzi działanie na szkodę organizacji,

–          nie wypełnia swoich obowiązków

–          popełnił czyn karalny według  polskich przepisów prawa

 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego Rady.

– utraty praw obywatelskich na skautek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

– śmierci członka

 1. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 2. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5.  Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż co 6 miesiące.
 6. 12.  Rada Fundacji ma prawo kooptacji nowych Członków większością, co najmniej 3/4 głosów liczonych z ogólnej liczby Członków Rady.
 7. 13.  Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny.

§ 20

Prawa i zadania Rady Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,
 2. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
 3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd,
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd,
 5. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
 6. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków,
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 8. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych,
 9. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

10.Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 26 niniejszego Statutu.

§ 21

Posiedzenia Rady Fundacji

1. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek, co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji lub Zarządu.

2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad na 7 dni drogą elektroniczną.

3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

7. Posiedzenia mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Do regulaminu wew. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

9. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

10. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

§ 22

Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

 § 23

Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający zasady swojej działalności.

Postanowienia końcowe

§ 24

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, po konsultacji z Zarządem Fundacji.

§ 25

Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu w trybie jednomyślnym.

 § 26

Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub spełnienia celów, na jakie została powołana.

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w trybie jednomyślnym.

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.

Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

 

Data 11.12.2012.