Kaszubszczyzna to piękny język, którego warto się uczyć. W Fun- dacji Republika Marzeń zorganizowaliśmy w marcu 2019 roku warsztaty języka kaszubskiego. Wzięli w nich udział mieszkańcy z terenu Lokalnej Grupy Działania „Stolem”, którzy przez trzy dni uczyli się słownictwa, ortografi i i gramatyki kaszubskiej. Naszym celem było stworzenie Słowniczka, który ma służyć mieszkańcom środkowo-południowych Kaszub, a także turystom, którzy nas od- wiedzają. Są w nim podstawowe słowa, które dotyczą życia codzien- nego oraz różnych zajęć jak: zapoznanie się, jedzenie, dom, media i uczucia. Do tego dołączyliśmy rozmówki, które pomogą Państwu porozumiewać się w języku kaszubskim. Zachęcamy Państwa do tego, aby poznać tę mowę i jej się uczyć.
Kaszubski to jest naprawdę wyjątkowy język.

Kaszëbsczi to je snôżi jãzëk, jaczégò wôrt je sã ùczëc. W Fùńda- cje Repùblika Snieniów më w strëmiannikù 2019 rokù zrëchtowelë warkòwnie kaszëbsczégò jãzëka. Wzãlë w nich ùdzél mieszkeńcowie z terenu Môlowégò Karna Dzejaniô „Stolem”, jaczi przez trzë dni ùczëlë sã kaszëbsczi słowiznë, òrtografi e i gramaticzi. Naszim célã bëło stwòrzenié słowôrzka, jaczi mô służëc mieszkeńcóm wëstrzéd- no-pôłniowëch Kaszëb, a téż letnikóm, jaczi nas òdwiedzywają. Są w nim spòdlowé słowa, co sã tikają codniowégò żëcô i zwëczajnëch zajmów: zapòznanié, jestkù, chëcz, media i wseczëca. Do tegò mómë dodóné gôdczi, co pòmògą Wama dogadac sã w kaszëbsczim jãzëkù. Zachãcywómë Was, żebë pòznac tã mòwã i sã ji ùczëc. Kaszëbsczi to je pò prôwdze òsoblëwi jãzëk. Kaszubszczyzna to piękny język, którego warto poznać.

Filmy które powstały podczas zajęć:
Warsztaty języka kaszubskiego materiał filmowy 1
Warsztay języka kaszubskiego materiał fimowy_2 
Warsztay języka kaszubskiego materiał fimowy_3
Warsztay języka kaszubskiego materiał fimowy_4 
Warsztay języka kaszubskiego materiał fimowy_5

Uczestnictwo w warsztatach miało charakter bezpłatny i przeznaczone było dla mieszkańców z terenu LGD Stołem (Gmina Lipusz, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Nowa Karczma, Gmina Kościerzyna)

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kurs Jezyka Kaszubskiego