Obszar jeziora Księże położona jest w urozmaiconym krajobrazie młodoglacjalnym, w obrębie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, na terenie gminy Lipusz.
Samo jezioro mezotroficzne Księże (pow. ok. 5,5 ha) wraz z otaczającymi torfowiskami oraz fragmentem doliny cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Wdy.
Przy północnym brzegu jeziora Księżego rozwija się dość rozległe, otwarte torfowisko soligeniczne. Jezioro i torfowisko zasilane są wodami śródliskowymi. Zarówno na otwartym torfowisku na północ od jeziora, jak i w dolnie cieku zeń wyplywającego, funkcjonują rowy odwadniające, zaburzające stosunki wodne. Niewielką powierzchnię przy południowym i zachodnim brzegu jeziora zajmują bagienne lasy z dominacją brzozy, natomiast obrzeża dawnej misy jeziornej fragmenty muraw bliśniczkowych.

Link do źródła dotyczącego obszaru jeziora Księże.

Natura 2000; Zielono mi

Natura 2000; Zielono mi